Bilimsel Bilişim
1
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

ESCI, TÜRK TIP DİZİNİ, DOAJ ve EMBASE (ELSEVIER)'DA İNDEKSLENEN
FLORA DERGİSİ'NİN 2019 YILI 4. SAYISI YAYIMLANDI.
ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUZ...

ESCI, Türk Tıp Dizini, DOAJ ile Embase (Elsevier)'de indekslenen ve aralıksız 24 yıldır yayın hayatına devam eden FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'nin 2019 yılı 4. sayısı yayımlandı.

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'ne ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ bekliyoruz.


FLORA Dergisi 2019 YILI 4. SAYISI
İÇİNDEKİLER


DERLEME

Candida auris: On Yılda Dünyaya Yayılmayı Başaran Fungal Patojen
Candida auris: The Fungal Pathogen That Managed to Spread Around the World in a Decade (Sayfa 263-271)
Dolunay GÜLMEZ

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Kronik Hepatit B Hastalarında Fibrozis Göstergesi Olan Noninvaziv Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Non-invasive Diagnostic Methods as Indicators of Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis B (Sayfa 272-278)
Kadri ATAY

Düşük Prevalanslı Bir Bölgede Erken HIV İnfeksiyonlu Hastaların Klinik Analizi: Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi
Clinical Analysis of Patients with Early HIV Infection in a Low Prevalance Region: Case Series and Review of the Literature (Sayfa 279-287)
Fatma ESER, Gönül Çiçek ŞENTÜRK

On Sekiz Yaş ve Üzeri Erişkin Bireylerin Aşılar ve Aşılama Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
Determination of the Knowledge, Attitudes and Behaviors of Adults At and Over the Age of 18 On Vaccines and Vaccination (Sayfa 288-294)
Mehmet UYAR, Elif Nur YILDIRIM, Tahir Kemal ŞAHİN

Sağlık Personelinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Konusundaki Bilgi Düzeyinin Eğitim ile Değişiminin Değerlendirilmesi
Assessment of the Change in the Knowledge Level of Health Personnel Regarding Crimean-Congo Hemorrhagic Fever with Training (Sayfa 295-300)
Ayhanım TÜMTÜRK

Gebelerdeki HBsAg Taramasının ve Seropozitifliğinin Yıllar İçindeki Değişimi
Change of HBsAg Screening and Seropositivity in Pregnant Women By the Years (Sayfa 301-306)
Gökhan TOSUN, Selma TOSUN, Funda BALAYLAR

Nadir Bir İnfeksiyon Etkeni; Achromobacter xylosoxidans
A Rare Cause of Infection, Achromobacter xylosoxidans (Sayfa 307-312)
Özlem AYDEMİR, Hüseyin Agah TERZİ, Elif ŞAHİN ÖZÖZEN, Mehmet KÖROĞLU, Mustafa ALTINDİŞ

Postmortem Bakteriyolojik Kültürlerinde Salmonella Türleri İzole Edilen Otopsi Olgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Salmonella Species Isolated in Post-mortem Bacteriological Cultures in Autopsy Cases (Sayfa 313-320)
Nihan ZİYADE, Neval ELGÖRMÜŞ, Çiğdem ARABACI, Erdoğan KARA, Ferah KARAYEL

Üremesiz İdrar Örneklerinin Tanımlanmasında Floresan Akım Sitometri ile Kültür Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Fluorescence Flow Cytometry and Culture Method for Identification of Urine Specimens with No Growth (Sayfa 321-328)
Şölen DALDABAN DİNÇER, Özgür YANILMAZ, Ülkü ORAL ZEYTİNLİ, Ertan ÖZYURT, Ramazan AYAŞ, Sebahat AKSARAY

Erişkin Akut Viral Hepatit A Olgularının Analizi
Analysis of Adult Acute Viral Hepatitis A Cases (Sayfa 329-335)
Sevil ALKAN ÇEVİKER, Özgür GÜNAL, Süleyman Sırrı KILIÇ

Sağlık Çalışanları Arasında Stetoskop Kullanımının Dış Kulak Yolu Florası ve Dirençli Bakteriyel Kolonizasyona Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effect of Stethoscope Usage on External Ear Canal and Resistant Bacterial Colonization Among Healthcare Workers (Sayfa 336-342)
Nevin İNCE, Emel ÇALIŞKAN, Özge KILINÇEL, Yasemin ÇAKIR, Mehmet Ali SUNGUR

Mersin Şehir Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin İnfluenza Aşısı ile İlgili Düşünceleri ve Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Influenza Vaccination Status and Vaccination Thoughts of Nurses and Midwives Working in Mersin City Hospital (Sayfa 343-352)
Mehmet Yavuz GÖZÜKARA, Behire SANÇAR

Tüberküloz Menenjitli 32 Olgunun Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Değerlendirmesi
Clinical, Laboratory, and Radiological Evaluation of 32 Cases with Tuberculous Meningitis (Sayfa 353-360)
İrem AKDEMİR KALKAN, Ruşen ACU, Güle ÇINAR, Celal AYAZ, Recep TEKİN

Kronik Hepatit B Tedavisinde Entekavir ve Tenofovir Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Evaluation of the Efficacy of Entecavir and Tenofovir in the Treatment of Chronic Hepatitis B: A Retrospective Study (Sayfa 361-368)
Arzu ŞENOL, Şafak ÖZER BALIN

Fasciola hepatica İnfeksiyonu: Demografik, Radyolojik, Laboratuvar Bulguları ve Akut-Kronik Ayırımındaki Rolü
Fasciola hepatica Infection: Demographic, Radiological, Laboratory Findings and Their Role in Acute and Chronic Differentiation (Sayfa 369-376)
Nurettin TUNÇ

Negatif Basınçlı Yara Tedavisi Uygulanan Dekübit Ülseri Olan Hastalarda Mortalite ile İlişkili Faktörler
Factors Associated with Mortality in Patients with Decubitus Ulcers Treated with Negative Pressure Wound Therapy (Sayfa 377-383)
Pınar TOSUN TAŞAR, Ömer KARAŞAHİN, Özge TİMUR, Can SEVİNÇ

KISA RAPOR

HIV ile İnfekte Hastalarda Fatalite Hızı
Fatality Rate in HIV-infected Patients (Sayfa 384-386)
İrem AKDEMİR KALKAN, Yakup DEMİR, Mustafa Kemal ÇELEN

OLGU SUNUMLARI

Geriatrik Yaş Grubundaki Bir Hastada Jeneralize Tetanoz
Generalized Tetanus in a Geriatric Age Group Patient (Sayfa 387-390)
Ezgi GÜLTEN, Esen ÖZGÜVEN, Deniz ÖZER TÜRK, Abdullah Ömer ATSAL

Akut Sinüzit Kliniğini Taklit Eden Akut HIV İnfeksiyonu
Acute HIV Infection Mimicking Acute Sinusitis (Sayfa 391-394)
Özay AKYILDIZ, Behice KURTARAN

Eş Zamanlı Nekrotizan Pnömoni ve Nekrotizan Deri Yumuşak Doku İnfeksiyonu ile Tanı Alan HIV Olgusu
A Case of HIV Concurrently Diagnosed with Necrotizing Pneumonia and Necrotizing Soft Tissue Infection (Sayfa 395-398)
Deniz AKYOL, Gamze ŞANLIDAĞ, Anıl Murat ÖZTÜRK, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU

24. Cilt Dizini: Yazar Dizini - Konu Dizini - Hakem Dizini
24th Volume Index: Author Index - Subject Index - Reference Indeks

Bu sayıda yer alan 1 adet derleme, 15 adet klinik çalışma, 1 adet kısa rapor ve 3 adet olgumu sunumu türündeki toplam 20 makale ile derginin 24 yıllık arşivine tam metin ve PDF olarak www.floradergisi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

www.floradergisi.org

Haberler