Bilimsel Bilişim
Haberler

Resmi büyütmek için tıklayınız.

ESCI, TÜRK TIP DİZİNİ, DOAJ ve EMBASE (ELSEVIER)'DA İNDEKSLENEN
FLORA DERGİSİ'NİN 2019 YILI 1. SAYISI YAYIMLANDI.
ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUZ...

ESCI, Türk Tıp Dizini, DOAJ ve Embase (Elsevier)'de indekslenen ve aralıksız 24 yıldır yayın hayatına devam eden FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'nin 2019 yılı 1. sayısı yayımlandı.

FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi'ne ARAŞTIRMA MAKALELERİNİZİ bekliyoruz.


FLORA Dergisi 2019 YILI 1. SAYISI
İÇİNDEKİLER


DERLEME

Hepatit B İnfeksiyonlarının İmmünopatogenezi
Immunopathogenesis of Hepatitis B Infections (Sayfa 1-10)
Necla TÜLEK

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Antakya Örneğinde Türkiye'de Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar ve Bildirim Durumu
Notifiable Communicable Diseases in Turkey and Their Notification Status: Antakya Sample (Sayfa 11-21)
Ömer ALIŞKIN, Nazan SAVAŞ

Akut Gastroenteritli Çocuklarda Adenovirüs ve Rotavirüs Sıklığının Araştırılması
Investigation of the Frequency of Adenovirus and Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis (Sayfa 22-26)
Hatice KÖSE, Fatih TEMOÇİN

Geçirilmiş Adenotonsillektomi Öyküsü Helicobacter pylori Gastriti İçin Koruyucu Bir Etken midir?
Is History of Adenotonsillectomy a Protective Factor for Helicobacter pylori Gastritis? (Sayfa 27-31)
Güven GÜNEY, Yılmaz BAŞ, Murat KEKİLLİ, Emre DEMİR

Sağlık Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonlardan İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Sıklığı: 4 Yıllık Bir Çalışma
The Frequency of Extended Spectrum Beta-Lactamase in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Health-Care Associated Infections: A Four-Year Study (Sayfa 32-36)
Laser ŞANAL, Ayhanım TÜMTÜRK

Diyabetik Ayak Yaralarında İnfeksiyon Durumu Pencere Açılarak Uygulanan Total Temas Alçılama İçin Hala Bir Kontrendikasyon mudur?
Is Total Contact Cast with Opening a Window on the Ulcer Site Still a Contraindication for Diabetic Foot Wounds with Infection? (Sayfa 37-45)
Anıl Murat ÖZTÜRK, Serhat UYSAL, Onur SÜER, Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Meltem TAŞBAKAN

Türkiye'den Bildirilen Lyme Hastalığı Olgularının Havuz Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
The Evaluation of Lyme Disease Cases Reported from Turkey by Using Pool Analysis Method (Sayfa 45-51)
Doğan Barış ÖZTÜRK

HIV Pozitif Erkek Hastalarda Osteopeni/Osteoporoz Durumu ve D Vitamini Düzeyleri
Osteopenia/Osteoporosis and Vitamine D Levels in Our Group of Male HIV Positive Patients (Sayfa 52-62)
Fatma GÜMÜŞER, Ferhat ARSLAN

OLGU SUNUMLARI

İntravezikal BCG Uygulaması Sonrası Gelişen BCG Sepsisi: Bir Olgu Sunumu
BCG Sepsis After Intravesical BCG Instillation: A Case Report (Sayfa 63-66)
Meliha Çağla SÖNMEZER, Şükran SEVİM, Necla TÜLEK, Esra KAYA, F. Şebnem ERDİNÇ, Günay ERTEM

Bilateral Pnömoni Kliniği ile Tesadüfen Tanı Konulan AIDS Olgusu
A Case of AIDS Diagnosed Incidentally in the Presence of Bilateral Pneumonia (Sayfa 67-72)
Sevil ALKAN ÇEVİKER, Özgür GÜNAL

EDİTÖRE MEKTUP

Menenjit mi, İntoksikasyon mu?
Meningitis or Intoxication? (Sayfa 73-74)
Merve Sefa SAYAR, Cahide KAHRAMAN, Aslı HAYKIR SOLAY

Bu sayıda yer alan 1 adet derleme, 7 adet klinik çalışma, 2 adet olgumu sunumu ve 1 adet editöre mektup türündeki toplam 11 makale ile derginin 24 yıllık arşivine tam metin ve PDF olarak www.floradergisi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle...

www.floradergisi.org

Haberler